ముగించు

చికిత్సాలయాలు

కిమ్స్ హాస్పిటల్స్

సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ

పిన్ కోడ్: 500001

కేర్ హాస్పిటల్స్

హైదరాబాద్, తెలంగాణ

పిన్ కోడ్: 500001

జిల్లా హాస్పిటల్ కింగ్ కోటి

జనరల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ

పిన్ కోడ్: 500001