ముగించు

పోలీసు

శ్రీ అవినాష్ మొహాంత్,ఐ పిఎస్శ్రీ అవినాష్ మొహాంత్,ఐ పిఎస్

హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనరేట్
ఆఫీసర్ పేరు రాంక్ ఆఫీసు ఇమెయిల్ ఐడి
శ్రీ అంజనీ కుమార్,ఐపిఎస్, పోలీసు కమిషనర్, హైదరాబాద్ సిటీ 27852432, 27854721 cp[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ డి.ఎస్. చౌహాన్,ఐ పి ఎస్ పోలీస్ యాడ్ కమిషనర్, (లా & ఆర్డర్) 23261777, 27852738, addlcp_lo[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీమతి శిఖ గోయల్,  ఐ పి ఎస్ అదనపు పోలీస్ కమిషనర్ (క్రైమ్స్) 23298476, 27852231, addlcp_cr[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ అనిల్ కుమార్, ఐ పి ఎస్ అడిషనల్. పోలీస్ కమీషనర్, (ట్రాఫిక్) 23240800, 27852602, addlcptraffic[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ మురళికృష్ణ,ఐపిఎస్ అడిషనల్. పోలీస్ కమీషనర్, (అడ్మిన్) 23261555, 27852745, jcp_admn[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ ఎం శివ ప్రసాద్, ఐ పి ఎస్ అడిషనల్. పోలీస్ కమీషనర్, (సి ఏ ఆర్ హెచ్ క్యూ) 24526600, 27854734, jtcp_car[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
డాక్టర్ తరుణ్ జోషిని, ఐ పి ఎస్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, (ఎస్బి) 24521041, 27854604, jcp_sb[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ అవినాష్ మొహాంత్,ఐ పిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, (డి డి)  27852251, dcp_dd[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
జోనల్/ ట్రాఫిక్/ టాస్క్ ఫోర్స్ ఐ పి ఎస్
శ్రీ ప్.విశ్వ ప్రసాద్, ఐపిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(సెంట్రల్ జోన్)

27852448,
27852558
9490616301 dcp_cz[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
ఎం. రమేష్ ఐపిఎస్
డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,(ఈస్ట్ జోన్)
27853630,
23437939
9490616366 dcp_ez[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ ఏ. ఆర్శ్రీనివాస్, ఐపిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(వెస్ట్ జోన్ )

27852255,
23307676
9490616552 dcp_wz[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ
బి.సుమతి, ఐపిఎస్
డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(నార్త్ జోన్ )

27853541,
27805659
9490616417 dcp_nz[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ వి సత్యనారాయణ, ఐపిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(సౌత్ జోన్)

27854760,
24528888
9490616476 dcp_sz[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
రాధాకిషన్ రావు, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(టాస్క్ ఫోర్స్)

27854649,
27840934
9490616628 dcp_tf[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
చైతన్య కుమార్, అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(టాస్క్ ఫోర్స్)

27854648,
27840935
9490616627 addldcp_tf[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీఎల్ ఎస్  చౌహాన్, ఐపిఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(ట్రాఫిక్ -1)

27852466, 23233799, 9490616004 dcp_trf1[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
శ్రీ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్,

(ట్రాఫిక్ -2)

27852466, 23233799, 9490616005 dcp_trf1[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]in